6002
1
قابليتهاي توسعه بروجرد
1 – سابقه درخشان درعلم وفرهنگ ووجود روحيه پيشرفت درقاطبه مردم

2 – برخورداري از روحيه مشاركت مردمي بسياربالا دركليه امورعمراني وفرهنگي

3 – وجود تشكلهاي غيردولتي فعال درعرصه فرهنگ واقتصاد

3 – برخورداري از دوكرسي نمايندگي درمجلس شوراي اسلامي بعنوان مدافعين حقوق مردم شهرستان

4 – قرارگرفتن درمسير راههاي سراسري ونزديكي به راه آهن

5 – آب وهواي معتدل وچشم اندازهاي طبيعي جذاب

6 – بارندگي مناسب ساليانه (قريب 462 ميلي متر) ووجود سفره هاي غني آبهاي زيرزميني

7 – برخورداري از بخش قابل توجهي از دشت سيلاخور

8 – شرايط مناسب پرورش ماهيان گرم آبي وسرد آبي

9 – امكان ايجاد صنايع تبديلي كشاورزي ودامي به دليل وجود مواد اوليه لازم درمنطقه

10 – شرايط اقليمي مناسب جهت كشت نباتات استراتژيك(چغندرقند ، ذرت ، …)

11 – زمينه مناسب ايجاد توتستانها وايجاد نوغانداري

12 – امكان توسعه اراضي آبي كشاورزي

13 – اتصال به شبكه سراسري برق

14 – قرارگرفتن درمنطقه جغرافيايي مناسب (دامنه هاي حاصلخيز زاگرس) وجوارشهرهاي بزرگ صنعتي

16 – وجود واحدهاي بزرگ صنعتي وامكان استقرار صنايع مرتبط پايين دستي وبالادستي

17 – برخو.رداري از منابع طبيعي سنگ چيني ، تالك ، فلدسپات و 
1393/08/18
Powered by DorsaPortal