6526
1
وضعيت جغرافيايي
حدود : شهرستان بروجرد درشمال استان لرستان و درموقعيت 48 درجه و45 دقيقه طول شرقي و33 درجه و53 دقيقه عرض شمالي واقع شده است از شمال به شهرستانهاي ملاير ونهاوند ، ازشرق به شهرستان اراك ، از جنوب به شهرستانهاي دورود وخرم آباد وازغرب به شهرستانهاي خرم آباد وسلسله محدود مي گردد .

وسعت : شهرستان بروجرد داراي 46/1701 كيلومتر مربع وسعت كه معادل 6 درصد وسعت استان لرستان است . بروجرد ازنظر وسعت هفتمين شهرستان استان است . مرتبه هشتم ونهم به دورود وازنا اختصاص دارد . حدود يك سوم سطح شهرستان را ارتفاعات وتپه ماهورها ودو سوم آن را دشتهاي كوچك وبزرگ تشكيل مي دهد .

آب وهوا : بروجرد با 1540 مترارتفاع ازسطح دريا داراي آب وهواي سرد كوهستاني است كه زمستان آن سرد وپربرف وتابستان آن معتدل است . حداكثر مطلق درجه حرارت دربروجرد 4/41 درجه وحداقل مطلق 18 – درجه سانتي گراد ثبت شده است ميانگين دما طي 16 سال اخير 5/14 درجه وميانگين بارندگي طي 16 سال محاسباتي 3/469 ميلي متربوده است ، ارتفاع شهربروجرد ازسطح دريا 1632 متر است .

كوهها :
1 – كوه گرين 3645 متر
2 – كوه ميش پرور 3606 متر

رودخانه ها :
رودخانه تيره كه از رودهاي گلرود وسراب سفيد تشكيل مي گردد ، دبي متوسط آن در ايستگاه هيدرومتري دورود 17 متر مكعب درثانيه است .
 

درجه حرارت

 

رطوبت نسبي

ميزان بارندگي

روزهاي يخبندان

معدل حداكثري

معدل حداقل

حداقل مطلق

حداكثرمطلق

متوسط

معدل حداقل

معدل حداكثر

18

6

6/20-

6/39

12

24

54

499

 
1393/08/18
Powered by DorsaPortal