9053
1
شرح وظايف فرماندار و بخشدار

وظايف و مسئوليت‌ها

وظايف و مسئوليتهاي فرماندار بخشدار:

ابعاد سياسي:
- تبيين و ترويج سياستهاي عمومي دولت ( روشنگري )
- فراهم آوردن موجبات اجراي طرحها و سياستهاي عام امنيتي وانتظامي، مصوبات مراجع قانوني و دستورالعملها.
- تعامل با نماينده مجلس درزمينه امور سياسي .
- تعامل با جريانات و گروههاي سياسي شهرستان.
- بينش سياسي فرماندار ، معاون و بخشدار ( فهم ودرك وانديشه سياسي )
- جو سياسي شهرستان ( شناخت كافي ازمنطقه ماموريتي )
- تعامل با شوراها درزمينه امور سياسي .
- عدم گرايش به جناح هاي قدرت درمنطقه و حفظ توازن سياسي ( سوابق سالم سياسي )
- ميزان شناخت و قدرت تحليل اوضاع سياسي منطقه .
- تدوين استراتژي سياسي منطقه.
- مراقبت دقيق ازاوضاع سياسي محل ماموريت و انجام تصميمات لازم براساس قوانين ومقررات مربوط.
- ميزان تعهد و پايبندي به اصول وشعارهاي مطرح شده از سوي دولت خدمتگزار.
- همكاري و اهتمام با نهادهاي مدني،
Nero ها و انجمنهاي علمي و فرهنگي.
- رسيدگي و اهتمام به امور جوانان .
- توجه به شايسته سالاري و رفع تبعيض هاي حزبي ومصلحتي دراين خصوص .

ابعاد اجتماعي، فرهنگي و مذهبي:

- مردمداري و تعامل با اقشار مختلف جامعه ( جوانان بانوان اقليت هاي قومي و مذهبي و ... )

- تعامل با نيروهاي ارزشي
-
جلسات شوراي اجتماعي، فرهنگي، آموزش و پرورش شهرستان و بخش
-
مسائل بانوان ( توجه به نقش و جايگاه كميسيون بانوان و...)

- تعامل با مراكز فرهنگي ، آموزش و دانشگاهي ( ارتباط ، توسعه و گسترش (
-
نحوه برگزاري انتخابات ( مجلس، شوراهاي اسلامي ، خبرگان رياست جمهوري و ...)
-
ستادهاي احياء امر به معروف و نهي ازمنكر.
-
توجه به ورزش و اوقات فراغت .
-
توجه به تحكيم و تعظيم شعائر اسلامي ( توجه به متدينين ، كانونهاي قرآن مساجد، بهاء دادن به نيروهاي ارزشي)
-
شئونات رفتاري واخلاقي ( تعامل با ارباب رجوع)
-
تعامل با شوراها: ( درزمينه اجتماعي و فرهنگي)
-
تعامل با روحانيت وائمه جمعه و جماعات مساجد شهرستان.
-
مراقبت كلي دربهبود و پيشرفت امورآموزشي ، اجتماعي ، اقتصادي و بهداشت حوزه شهرستان

ابعاد امنيتي:

- برگزاري جلسات شوراي تامين ( سطح جلسات، تعداد جلسات، پيگيري مصوبات و( ...
-
برگزاري جلسات كميسيون كارگري ( سطح جلسات ، تعداد جلسات، پيگيري مصوبات و( ...
-
تعامل با اعضاي شوراي تامين ( نظامي- انتظامي اطلاعاتي)
-
تعامل با دستگاه قضايي ( ارتباط دوستانه همراه با حسن سلوك با مقامات قضائي راهگشاي بسياري ازمشكلات خواهد بود و بهيچ عنوان نبايد ازآن غفلت كرد(.
-
تدوين استراتژي منطقه .
-
تعامل با شوراهاي اسلامي درزمينه امور امنيتي .
-
تعامل با نماينده مجلس درزمينه امور امنيتي .
-
هماهنگي دربرقراري حفظ نظم و امنيت عمومي ازطريق نيروهاي انتظامي با استفاده از همكاري سپاه پاسداران ( برابر دستورالعمل(
-
نظارت درامور جمعيتها و احزاب وجلوگيري ازفعاليتهاي مضر وخلاف قانون.
-
ميزان شناخت و مطالعه درقوانين و مقررات و دستورالعملهاي امنيتي و ...
-
توان تامين امنيت درمقاطع حساس مثل انتخابات، نارضايتي هاي اجتماعي و بروز بحران و اغتشاشات .

ابعاد مديريت و اداري:

- شوراي اداري شهرستان ( تعداد جلسات، سطح جلسات، پيگيري مصوبات و( ...
-
تشكيل شوراهاي قانوني ( تامين- اداري- آموزش و پرورش- كشاورزي- بهداشت و( ...
-
نظارت وهماهنگي
-
وضعيت تشكيلات وچارت سازماني فرمانداري و بخشداريهاي تابعه
-
سامان اداري فرمانداري، بخشداريها و واحدهاي ذيربط.
-
تعامل بين فرماندار، معاون فرماندار و بخشداران تابعه.
-
تعامل با شوراها درزمينه امورساماندهي ( تشكيل- مساعدت- نظارت)
-
قدرت توانايي درايجاد ارتباط بين مردم ومسئولين
-
هماهنگ ساختن ارگانهاي اداري، اجرائي ونهادهاي انقلاب اسلامي دراجراي سياست عمومي دولت.
-
انجام سركشي و بازديدهاي نوبه اي ازمناطق تحت مسئوليت ( بخش تابعه و ده گردشي(
-
مراقبت و نظارت درانجام انتخابات مجلسي و ساير انتخابات مربوط طبق قوانين و مقررات.
-
هماهنگي درانجام وظايف مربوط به امور شهرداريها و شوراهاي اسلامي طبق مقررات مربوط.

ابعاد عمراني و اقتصادي:

- شوراي برنامه ريزي ( تعدادجلسات، مصوبات، نقش فرماندار و بخشدار درشورا، توزيع اعتبارات پيگيري مصوبات و( ...
-
تدوين استراتژي عمراني منطقه ( كوتاه مدت و بلند مدت (
-
نظارت و پيگيري پروژه هاي عمراني ( منطقه اي و ملي (
-
ميزان جذب اعتبارات تخصيص يافته.
-
اجراي برنامه سوم توسعه وتمهيدات برنامه هاي توسعه.
-
تعامل با شوراها درزمينه امور عمراني و اقتصادي.
-
تعامل با نماينده مجلس درزمينه امور عمراني و اقتصادي.
-
نظارت ومراقبت درتهيه وتنظيم واجراي برنامه ها وطرحهاي عمومي و عمراني ازطريق هماهنگ ساختن فعاليتهاي ادارات ، سازمانها دولتي وغيردولتي.
-
نظارت ومراقبت دربهبود وپيشرفت امورعمراني محل ونظارت برحسن جريان طرحهاي مربوط وهمچنين نحوه تقسيم اعتبارات طرحهاي عمراني با درنظر گرفتن اولويت ها .
-
نظارت ومراقبت درپيشبرد امور كشاورزي، بهبود وضع كشاورزان وهمچنين گسترش اموردامداري و دامپروي و توزيع بذر و علوفه با همكاري مسئولين مربوط.
-
تهيه وجمع آوري اطلاعات و آمارهاي لازم درمورد استعدادهاي بالقوه و باالفعل شهرستان و بخش .
-
نحوه كنترل وبرخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز.- راهبردها واثر مديريت براوضاع عمومي.

نمونه وظايف و مسئوليت ها:

 - جايگاه دولت و حكومت اسلامي درسطح منطقه .
-
جايگاه ونقش فرماندار بعنوان نماينده عالي دولت درشهرستان.
-
جايگاه ونقش بخشدار بعنوان نماينده عالي دولت دربخش .
-
ساختارهاي محيط اجتماعي ومجموعه مقتضيات و شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهرستان .
-
ريشه يابي مشكلات وايجاد تعادل درتوزيع امكانات اشتغالزايي .
-
راه كارهاي رويارويي با چالش ها و متغيرهاي منطقه براساس ضرورت ها و ايجاد بسترهاي مناسب ومطلوب جهت اجراي برنامه هاي اقتصادي.
-
هدايت منطقه بسوي اهداف توسعه اي ودامن زدن به رشد و پويان.
-
سازماندهي خطوط سياست ها دربخش ها.
-
راه كارهاي كاهش بارمالي دولت.
-
توجه ويژه به زير ساخت ها وزيربناها.
-
افزايش قابليت ها وكارآيي دستگاههاي دولتي.
-
اجراي سياست هاي كلان با استفاده ازمشاركت هاي بخش دولتي وغيردولتي.
-
ايجاد ارتباط مستقيم و بدون واسطه با مردم.
-
جلب اعتماد و رضايت عمومي .
-
عدم ترك محل خدمت .
-
رعايت اصل سلسله مراتب اداري

 

1393/08/18
Powered by DorsaPortal