6378
1
تكريم ارباب رجوع

در سال 1380 دولت به منظور متحول نمودن ساختار سازمان هاي دولتي و زمينه سازي براي خدمت بيشتر اين سازمان ها طرحي با عنوان " تحول اداري " تدوين نمود كه اين طرح شامل هفت برنامه اصلي به شرح زير جهت ايجاد تحول در نظام اداري بود كه توسط سازمان و مديريت برنامه ريزي وقت طي نامه شماره 20065/105 مورخ 19/11/1380 به دستگاه هاي دولتي ابلاغ گرديد:

الف- برنامه منطقي نمودن اندازه دولت .

ب- برنامه تحول در ساختارهاي تشكيلاتي دولت .

ج- برنامه تحول در نظام هاي مديريتي .

د- برنامه تحول در نظام هاي استخدامي .

هـ- برنامه آموزش و بهسازي نيروي انساني دولت .

و- برنامه اصلاح فرآيندها ، روشهاي انجام كار و توسعه فن آوري اداري .

ز- برنامه ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري .

                                                                                    

در دنياي امروزي مهمترين اصل تحول در سازمان ها مشتري مداري و حفظ ارزش و كرامت مردم و جوابگو بودن به آنان به عنوان يك وظيفه است. لذا برنامه ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري به عنوان يكي از مهمترين و مؤثرترين اين برنامه ها شناخته شد . اين برنامه كه با نام طرحتكريم اربابرجوع و در راستاي سياست مردم سالاري دولتي ابلاغ شده ، ميتواند نقطه عطفيدر جهت جبرانآنچه ميبايست از سالها قبل ، پياده شود ، باشد چرا كه اگر به مثابه بسياري از طرحهايپيشين با شيوههايناصحيح و با سطحينگري با آن برخورد شود ، نهتنها جبران مافات نموده و نگرشمردم و اربابرجوع را نسبت به دولت و دولتمردانتغييرنميدهد ، بلكهزخمهايگذشته ايشان را عميقتر نموده و موجبات دلسرديآنها را فراهمميآورد بنابراين دولت با به اجرا در آوردن اين طرح به دنبال مقاصد زير بوده است:
 

1- آشنائي مردم با وظائف و مسئوليتهاي دستگاهها و سازمانهاي دولتي 
2- آگاهي مردم از نحوه و مراحل انجام كارها 
3- آشنائي مردم با قوانين و مقررات مربوط به فعاليت ها 
4- بوجود آوردن محيطي جهت بيان نظرات و پيشنهادها و احيانا شكايات مردم 
5- استفاده از نظرات مردم و كارشناسان جهت اصلاح روشهاي انجام كار 
6- افزايش اثر بخشي و كارائي در سازمانها 
7- كسب رضايت ارباب رجوع از سازمانها

 

پيام نوروزي مقام معظم رهبري و اعلام سال 84 به عنوان سال پاسخگويي به مردم از سوي ايشان، موضوع طرح تكريم و تحقق واقعي آن را پررنگ تر از گذشته كرد و وظايفسازمانها و دستگاه هاي دولتي را نيز سنگين تر نموده است . زماني رضايت مردم و ارباب رجوع به دستگاه هاي اجرايي حاصل مي آيد كه هر يك از آنها راه هاي رسيدن بههدف را هموار ساخته باشند و آنچه باعث موفقيت برخي سازمان ها در پياده سازي طرح تكريم گرديده است، در درجه نخست اعتقاد كامل به نقش و جايگاه مشتري و اربابرجوع در بقاء و تداوم كاري سازمان است و درجه بعد ايجاد ساختار سازماني برمبناي مشتري مداري و مشتري محوري مي باشد .

1393/09/08
Powered by DorsaPortal