5167
1
فعاليت هاي فرمانداري

مقدمه

وظايف و مسئوليت هاي استانداران و فرمانداران در هشتادمين جلسه مورخ 28/7/1377 شوراي عالي اداري در اجراي مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در 24 ماده و 16 تبصره مورد تصويب قرار گرفت . با عنايت به اين كه برابر ماده 24 مصوبه فوق «كليه وظايف و اختياراتي كه بر عهده استانداران محول گرديده است فرمانداران نيز همان وظايف و اختيارات را ( به استثناي قائم مقام شوراي شهر ) در شهرستان محل ماموريت خود دارا هستند » لذا ذيلا با استفاده از اختيارات و مسئوليت هاي استانداران ، وظايف و اختيارات فرماندار و وظايف واحدهاي مختلف فرمانداري تبيين مي گردد :

 

وظايف و اختيارات فرماندار

·         1- فرمانداران در قلمرو ماموريت خويش به عنوان نماينده عالي دولت ، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هائي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروهاي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي را عهده دار خواهند بود . همچنين نيروهاي انتظامي در چارچوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت منطقه دارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند كرد . برابر تبصره 2 ماده 1 مصوبه ياد شده ، استاندار به عنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور و هيات وزيران مسئول بوده و به عنوان نماينده وزير كشور مسئوليت اجراي وظايف و اختيارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزير كشور پاسخگوست و به همين ترتيب فرماندار نيز مسئوليتهاي مذكور را در مقابل هيئت محترم دولت عهده دار مي باشد

·         2- فرماندار مسئول برقراري و حفظ نظم و امنيت شهرستان است .

·         3- هدايت و تشكيل مرتب جلسات شوراي تامين و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن .

·         4- كليه ارگان هاي عضو شوراي تامين و ساير دستگاه هاي اجرايي شهرستان موظفند مصوبات شوراي تامين و دستوات امنيتي فرماندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به فرماندار گزارش كنند . با متخلفين برابرمقررات رفتار خواهد شد .

·         5- پيش بيني و پيشگيري معضلات امنيتي شهرستان ، تعيين و تدوين اولويت ها و سياست هاي امنيتي و تعيين حدود وظايف و اختيارات امنيتي كليه دستگاه هاي اجرايي شهرستان در چهارچوب وظايف قانوني آن ها .

·         6- فراهم آوردن موجبات اجراي طرح ها و سياست هاي عام امنيتي و انتظامي ، مصوبات مراجع قانوني ، دستورالعمل ها و ابلاغيه هاي امنيتي .

·         7- پيشنهاد تشكيل موقت يا دائم و يا انحلال رده انتظامي در سطح شهرستان در چهارچوب قوانين و دستورلعمل هاي مربوطه .

·         8- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي ، گذرنامه و وظيفه عمومي .

·         9- جلوگيري از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غير مجاز در چهارچوب سياست ها و خط مشي هاي مصوب .

·         10- برنامه ريزي ، هدايت وايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ، كالا و ارز .

·         11- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعيت ، استملاك و ساير امور مربوط به اتباع و نمايندگي هاي خارجي ، پناهندگان ، معاودين ، مهاجرين و آوارگان .

·         12- فراهم آوردن موجبات تشكل و تقويت شوراهاي اسلامي به منظور جلب مشاركت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشاركت پذير و سازماندهي مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين ومقررات مربوطه

·         13- تشكيل و هدايت شوراهايي كه مسئوليت آن ها بر عهده فرماندار مي باشد و رعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذكور طبق قوانين ومقررات مربوطه .

·         14- ايجاد زمينه هاي لازم براي تاسيس و توسعه مجامع و تشكل هاي گوناگون فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و تخصصي و نظارت بر فعاليت هاي آن ها به منظور گسترش مشاركت هاي مردمي در همه زمينه ها و نهادينه شدن آزادي هاي سياسي و اجتماعي .

·         15- اجرا و نظارت بر همه پرسي و كليه انتخاب هايي كه به موجب قانون برگزار مي گردد .

·         16- انجام مطالعات و ارائه پيشنهادات در خصوص تقسيمات كشوري .

·         17- نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به ثبت احوال .

·         18- ايجاد زمينه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي ذي ربط و نظارت بر فعاليت آن ها .

·         19- فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي رشد و پيشرفت و گسترش آموزش و پرورش ، ورزش همگاني ، بهداشت عمومي ، آموزش عالي و تحقيقات .

·         20- حفظ و حراست از ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي .

·         21- هدايت و هماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري از منكرات و مفاسد اجتماعي .

·         22- فراهم اوردن زمينه هاي عدالت اجتماعي و فقر زدايي .

·         23- اتخاذ تدابير و اعمال هماهنگي لازم به منظور پيشگيري ، كنترل و مهار بحران هاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل سيل و زلزله .

·         24- نظارت بر امور ايثارگران و خانواده هاي معظم شهدا ء .

·         25- هاهنگي و نظارت بر مسائل رفاهي كاركنان دولتي و هماهنگ نمودن امور رفاهي آنان .

·         26- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات .

·         27- نظارت و بازرسي از كليه ارگان هاي دولتي اعم از ادارات و موسسات و شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هائي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و نيز نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر و روستا ،‌شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي به جز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد و همچنين مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگان هاي مذكور .

·         28- ارزشيابي عملكرد مديران بر اساس مصوبات و دستورالعمل هاي مراجع ذي صلاح .

·         29- فراهم آوردن زمينه همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي ، سازمان هاي محلي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراهاي محلي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه .

·         30- نظارت و مراقبت در اجراي برنامه هاي عمراني (ملي ، استاني ) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولين اجرايي و يا اعلام مراتب به سازمان و اداره كل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي .

·         31- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبيعي و محيط زيست و استفاده بهينه از منابع و امكانات بالقوه و موجود شهرستان .

·         32- شناسايي استعدادهاي منطقه و تعيين نيازمندي هاي شهرستان و تصميم گيري ، هماهنگي و هدايت برنامه ريزي و درخواست بودجه براي شهرستان با تاكيد بر اولويت هاي توسعه منطقه در چهارچوب سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي .

·         33- هدايت و هماهنگي فعلليت هاي بانكي و تعيين اولويت ها در اعطاي تسهيلات تكليفي بانكي در چهارچوب سياست ها و برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور و تشويق سرمايه گذاران از طريق تشكيل موسسات اعتباري غير دولتي و جذب سرمايه هاي محل و سوق دادن آن ها به سمت فعاليت هاي توليدي و عمراني .

·         34- اجراي ساير وظايفي كه در شهرستان از طريق مراجع ذي صلاح بر عهده فرماندار محول مي گردد مانند طرح ملي آمارگيري ، سرشماري و آمارگيري كارگاهي ، ريشه كني فلج اطفال و ...

·         35- نصب مديران شهرستان و مسئولين نهادهاي انقلاب اسلامي ، فرمانده انتظامي و نماينده صدا و سيما توسط مديران كل با هماهنگي فرماندار صورت مي گيرد .

·         36- چنانچه بين فرماندار و مدير كل يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي استان در خصوص نصب روسا و مسئولين ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف ، هياتي مركب از استاندار به عنوان نماينده رئيس جمهور ، مدير كل و يا رئيس سازمان ذي ربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود

·         37- عزل و تغيير روسا و مسئولين ادارت و شهرستان توسط مقام هاي مجاز دستگاه هاي ذي ربط با اطلاع فرماندار صورت مي گيرد .

·         38- كليه روساي ادارات و يا بالاترين مقام اجرايي در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند .

·         39- در مواردي كه فرماندار حضور رئيس اداره اي را در شهرستان در زمان معين ضروري بداند ، مدير يا رئيس اداره موظف است از مرخصي يا ماموريت در ان زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور يابد .

·         40- فرماندار مي تواند در اجراي وظايف واحدهاي اجرايي در شهرستان كه به نحوي با برنامه هاي توسعه و سياست هاي عمومي و مسائل امنيتي و آرامش عمومي مرتبط است و همچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذكور و استفاده بهينه از امكانات آن ها با رعايت قوانين و مقررات مبادرت به تهيه و ابلاغ دستور العمل هاي اجرايي نمايد .

·         41- كليه واحدهاي قضايي در شهرستان موظفند در خصوص مسائلي كه به نحوي با آرامش و امنيت عمومي شهرستان مرتبط مي باشد ، هماهنگي هاي لازم را با فرماندار معمول دارند ،‌ آئين نامه اجرايي در اين رابطه توسط امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد .

·         42- كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه فرماندار از ماموريت هاي سازماني و اقدامات به عمل آمده و آخرين دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه هاي صادره آگاهي داشته باشد .

·         43- كليه شوراها ، ستادها و مجامعي كه براي هماهنگي انجام وظايف دستگاه ها اجرايي در شهرستان طبق قوانين و مقررات تشكيل مي گردد زير نظر فرماندار فعاليت خواهند نمود .

·         44- واحدهاي اجرايي شهرستان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره اي خويش به فرماندار مي باشند . فرماندار مي تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحدهاي شهرستاني گزارش امورمربوطه را دريافت نمايد .

·         45- به منظور فراهم ساختن زمينه مناسب جهت هماهنگي بين فعاليت هاي مختلف و افزايش قابليت ها ، كارايي دستگاه هاي اجرايي و تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي توسعه در شهرستان شوراي اداري شهرستان به رياست فرماندار تشكيل مي گردد . تركيب ، وظايف ، اختيارات و نحوه كار شوراي مزبور بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد .

·         46- انجام مراسم تشريفات (استقبال ، پذيرايي ، مشايعت ) از مقامات عالي رتبه داخلي و خارجي كه رسما به شهرستان سفر مي نمايند به عهده فرماندار مي باشد .

آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده و همچنين نحوه انجام تشريفات مربوطه به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير كشور و وزارت امور خارجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
بنا به مراتب فوق همان گونه كه ملاحظه مي شود وظايف فرماندار از گستردگي خاصي برخوردار مي باشد و با عنايت به اين امر بديهي است كه فرماندار براي ايفاي مسئوليت هاي مذكور بايد ساز و كار لازم را فراهم نمايد لذا بخشي از وظايف فرماندار شهرستان توسط بخشداري ها و واحدهاي مختلف فرمانداري از جمله امور اجتماعي و انتخابات ، دفتر شهر و روستا ، دايره عمران ، تعزيرات آرد و نان ، دفتر سياسي و حراست ، اداري و مالي و روابط عمومي انجام مي گيرد كه ذيلا قسمت هايي از وظايف واحدهاي فرمانداري تشريح مي شود :
 

معاونت

معاون فرماندار علاوه بر اين كه در غياب فرماندار مسئوليت هاي ايشان را دارا مي باشد و بر عملكرد واحدهاي فرمانداري نيز جهت حسن اجراي امور به صورت مستمر نظارت خواهد داشت در زمينه هاي زير نيز اقدام و پيگيري مي نمايد .

الف ) نظارت و بازرسي :

·         1- تشكيل جلسات ماهانه با هماهنگي فرماندار

·         2- نظارت بر عملكرد ادارات شهرستان

·         3- اعمال نظارت ويژه بر عملكرد كميته هاي اجرايي آرد و نان و حوادث غير مترقبه

·         4- تماس هاي حضوري و تلفني با مسئولين شهرستان جهت اطلاع از نحوه كار آنان

·         5- ايجاد هماهنگي بين ادارت و بخش داري هاي تابعه

·         6- پيگيري عملكرد كليه دستگاه هاي اجرايي و بررسي كيفيت و كميت كار آن ها

·         7- دبير جلسه شوراي اداري

·         8- پيگيري امور مربوط به ارزشيابي سالانه مسئولين ادارات و كاركنان فرمانداري

ب ) امور اجتماعي :

·         1- جلب اعتماد مردم به مسئولين از طريق ارتباط مستقيم و مستمر با آنان

·         2- پيگيري تقاضاهاي مردم از ادارات و دادن تذكرات لازم در جلات به مسئولين جهت برخورد صحيح با مردم

·         3- برگزاري ملاقات هاي عمومي در شهر و روستا با هماهنگي فماندار

·         4- تشكيل جلسات مختلف و پيگيري مصوبات آن ها

ج ) امور اقتصادي :

·         1- ايجاد انگيزه و اطمينان براي سرمايه گذاري به منظور ايجاد كارخانجات و واحدهاي زير بنايي .

·         2- بررسي طرح هاي پيشنهادي ادارت در شوراي برنامه ريزي شهرتان و اقدام مقتضي

·         3- تلاش در ايجاد شركت هاي تعاوني و پيگيري استقرار دستگاه هاي مختلف اعم از مولد انرژي و ... در شهرستان

د ) مسائل فرهنگي و آموزشي :

·         1- اعمال سياست هاي عمومي دولت در زمينه مسائل فرهنگي

·         2- تشكيل جلسات مربوطه در اين راستا

·         3- پيگيري ايجاد مراكز علمي و آموزش عالي در شهرستان به منظور ارتقاء سطح فرهنگي منطقه با هماهنگي فرماندار

·         4- پيگيري مسائل مربوط به جوانان ، اشتغال و آموزش برنامه هاي تفريحي و ...

·         5- پيگيري و اقدامات لازم در خصوص ساير امور محوله از جانب استان و مافوق

 

بخشداري ها

الف ) امور سياسي و انتظامي بخش :

·         1- اجراي سياست هاي عمومي دولت و استقرار امنيت در سطح بخش

·         2- جمع آوري اخبار و شايعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداري

·         3- شناسايي اوضاع اجتماعي و سياسي و ريشه يابي عوامل احتمالي ناامني ها در بخش

·         4- شركت در جلسه شوراي تامين و ارائه پيشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار

ب ) امور نظارت و بازرسي

·         1- اعمال نظارت بر مسائل سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي بخش

·         2- سركشي از روستاها و بررسي مشكلات و ايجاد هماهنگي در جهت رفع آن ها با همكاري شوراهاي اسلامي

·         3- موظف ساختن دهداران به حضور در روستاها و تشويق مشاركت عمومي در جهت سياست هاي نظام جمهوري اسلامي در تمامي ابعاد .

·         4- نظارت عاليه بر توزيع ارزاق عمومي در سطح بخش

ج ) امور اقتصادي و فرهنگي بخش :

·         1- پيگيري جذب اعتبارات تخصيصي براي طرح هاي عمراني ، فرهنگي و اقتصادي بخش

·         2- تشويق مردم براي اجراي طرح هاي عمراني ، فرهنگي و اجتماعي در سطح بخش

·         3- بازديد از پروژه هاي عمراني سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداري

·         4- پيگيري طرح هاي فرهنگي و بسيج سواد آموزي در سطح بخش

·         5- اقدام در جهت حل معضلات مربوط به تربيت بدني در سطح بخش

د ) امور اجتماعي :

·         1. رسيدگي به امور ايثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سركشي از خانواده هاي مستمند و محروم بخش

·         2. تشكيل جلسات عمومي در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالي ، بهداشت و ستاد حوادث غير مترقبه .

·         3. پيگيري و حل اعترافات موردي در سطح بخش

·         4. دست يابي به اطلاعات كامل از مسائل فرهنگي اهالي بخش

·         5. برقراري ارتباط نزديك با مئولين بخش

·         6. تنظيم گزارش ماهانه از اوضاع عمومي بخش

·         7. برگزاري انتخابات رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي ، مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي رروستا و بخش

·         8. بررسي نيازها و مشكلات روستائيان

·         9. انجام و پيگيري ساير امور محوله از جانب مافوق

دفتر فرماندار

·         1- تنظيم اوقات ملاقات و ارتباط تلفني با توجه به اولويت ها و با هماهنگي مدير واحد

·         2- پاسخگويي و احترام نسبت به مراجعان و همكاران

·         3- راهنمايي ارباب رجوع

·         4- جلوگيري از اعمال تبعيض در بين مراجعان

·         5- رعايت اولويت ها در تنظيم جلسات

·         6- پيگيري نامه ها تا حصول نتيجه

·         7- ارجاع كارها قبل از وقت اداري به واحدها

·         8- در جريان قرار دادن فرماندار از وقايع مهم

·         9- دسته بندي و مرتب كردن نامه ها و تحويل به فرماندار و معاونت

·         10- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق

 

حراست

·         1- پيگيري در مورد صدور كارت شناسايي و تردد جهت پرسنل

·         2- برقراري كشيك حفاظتي جهت انجام امور اداري

·         3- انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستي

·         4- هماهنگي با حراست استانداري

·         5- همكاري و پيگيري در زمينه تهيه برنامه ارزشيابي سالانه كاركنان

·         6- جمع آوري اطلاعات در خصوص كاركناني كه خدمت و ارزيابي كار آنان برجسته و يا ضعيف تشخيص داده شده است

·         7- بررسي و پيگيري و اعلام صلاحيت حفاظتي در مورد داوطلبين اشتغال ، انتقال ، ماموريت و متقاضيان سلاح

·         8- اقدام لازم به منظور پيشگيري از امكان نقض مقررات حراستي و رسيدگي به موارد نقض شده

·         9- تنظيم سيستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل و تاسيسات و كنترل ورود و خروج كاركنان و نظارت بر عملكرد آنان در پاسخگويي به مراجعات روزانه مردم در جهت رعايت مقررات

·         10- انجام كليه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها

·         11- سركشي از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشكلات و نارسايي ها به مافوق

·         12- شركت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق

·         13- تشكيل جلسات مسئولين دواير فرمانداري و بخشداري ها

 

دفتر سياسي

·         1- انجام امور مربوط به تلكس ، فاكس ، بي سيم و تلفن

·         2- بررسي نامه ها و مطالب و انتقادهايي كه از جانب نمايندگان مجلس مطرح و يا مكاتبه مي شود

·         3- طرح و تعقيب دعاوي كيفري مربوط به فرمانداري

·         4- رسيدگي و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرين خارجي

·         5- بررسي و پيشنهاد طرح هاي لازم به فرماندار جهت طرح در شوراي تامين

·         6- رسيدگي به موارد ارجاع شده از سوي فرماندار و معاونت

·         7- مطالعه و بررسي و اتخاذ تدابير عملي به منظور ايجاد و سازماندهي نيروي انتظامي و تجهيز و تقويت آن

·         8- پيش بيني هاي لازم براي تشكيل جلسه مربوط به كشف و جمع آوري اسلحه و مهمات و وسايل ارتباط جمعي غير مجاز (بي سيم و ...)

·         9- مراقبت در حسن اجراي مقررات وظيفه عمومي

·         10- پيگيري امور مربوط به تابعيت و شناسنامه و طرح نتيجه در جلسه شوراي تامين

·         11- جمع آوري اخبار و شايعه منطقه و گزارش به مافوق

·         12- تنظيم گزارش و جمع آوري اطلاعات سياسي انتظامي و اجتماعي در مورد مشكلات و نارسايي ها و تنش هاي قومي ، طايفه اي و كارگري و غيره

·         13- كسب اخبار و اطلاعات در مورد عملكرد پاسگاه هاي انتظامي و ارائه راه ها و پيشنهادات در اين خصوص

·         14- تهيه صورتجلسات شوراي تامين شهرستان و پيگيري مصوبات مربوطه

·         15- تهيه صورتجلسات كميسيون قاچاق ، سرقت و كميته امنيتي انتخابات و پيگيري مصوبات مربوطه

·         16- ارائه پيشنهادات و راه حل هاي ممكن در جهت رفع مشكلات اجتماعي ، فرهنگي و سياسي و امنيتي

·         17- تشكيل جلسه كميسيون مواد مخدر و پيگيري مصوبات

·         18- پيگيري امور مربوط به تشكل هاي سياسي

·         19- جمع بندي و شناسايي وقايع شهرستان و انعكاس به فرماندار و ...

·         20- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق

روابط عمومي و ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

·         1- جمع آوري و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداري

·         2- بررسي و تجزيه و تحليل مطالب منتشر شده در رسانه هاي گروهي در ارتباط با فرمانداري

·         3- ترتيب برنامه هاي مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني فرماندار و ديگر مسئولين

·         4- همكاري در برگزاري سمينارها و گردهمايي هاي متشكله توسط فرمانداري و تهيه گزارش هاي سمعي و بصري و انعكاس آن از طريق رسانه هاي گروهي و هماهنگي در اين قبيل موراد با رسانه ها

·         5- ارتباط مستقيم با روابط عمومي استانداري و ادارات

·         6- همكاري مستمر در برگزاري مراسم مذهبي و برپايي نماز جماعت و تعظيم شعائر اسلامي

·         7- انجام امور انتشاراتي و چاپي فرمانداري

·         8- ايجاد و اداره آرشيو اطلاعاتي ، نوار ، فيلم و روزنامه

·         9- در صورت تامين اعتبار اداره كتابخانه فرمانداري

·         10- همكاري در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان

·         11- انجام امور سمعي و بصري فرمانداري

·         12- تهيه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق

·         13- ارائه تحليل و گزارش نهايي براي مراسم و بيان مشكلات احتمالي و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق

·         14- تهيه گزارش از مشكلات شهرستان با همكاري دستگاه هاي اجرايي و ارائه به مافوق

·         15- حضور در ميان جامعه شهري و روستايي و آگاهي از مشكلات فصلي و دائمي مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق

·         16- حضور در جلسات و مسابقات فرهنگي و ورزشي شهرستان به منظور آگاهي از برنامه ها و تهيه گزارش و ارائه به مافوق

·         17- ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق

·         18- همكاري در زمينه تشكيل جلسات شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي شهرستان

·         19- تهيه بولتن و جمع بندي سالانه گزارشات مربوط به برنامه هاي شهرستان در ابعاد مختلف

·         20- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق

 

ارزيابي عملكرد

·         همكاري در تهيه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد دستگاه اجرايي و موسسات و سازمان هاي وابسته به آن

·         اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرم هاي مربوط و تهيه مستندات لازم

·         احصاء فرم هاي تكميل شده و مستندات آن ها و ارائه به شوراي تحول اداري يا كميسيون تحول اداري دستگاه

·         همكاري و هماهنگي با شوراي (يا كميسيون) تحول اداري دستگاه به منظور تعيين و تاييد امتيازات

·         بررسي برگه هاي تكميل شده و تاييد آن ها بر اساس عملكرد واقعي توسط شوراي (يا كميسيون) تحول اداري

·         پيگيري و اجراي ارزيابي عملكرد دستگاه اجرايي ، موسسات و شركت هاي دولتي وابسته تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي و ارائه آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مقاطع زماني تعيين شده

·         نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ارزيابي عملكرد در دستگاه اجرايي ، موسسات و شركت هاي دولتي وابسته و تحليل ارزيابي هاي انجام شده و ارائه پيشنهادهاي لازم

·         انجام مطالعات و تحقيقات لازم در رابطه با برنامه هاي عملكرد و شاخص هاي مورد عمل در دستگاه اجرايي و ارائه پيشنهادهاي لازم

·         انجام ساير اموري كه در چارچوب برنامه هاي ارزيابي عملكرد دستگاه از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارجاع مي گردد

·         دريافت برگه هاي تكميل شده توسط مديران مسئول و مجريان دستگاه ذي ربط و تلفيق آن ها و ارسال جهت تصويب به مراجع ذي ربط

وظايف بازرسي

·         تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر ، دوره اي و يا موردي از واحدهاي ملي و استاني براي سنجش ميزان «مطابقت عمل و عملكرد» اقدام كنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي دستگاه

·         بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع

·         تهيه گزارشات نوبه اي در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه براي اطلاع وزير و بالاترين مقام اجرايي دستگاه از عملكرد واحدهاي مختلف

·         برقراري ارتباط با سازمان بازرسي كل كشور و ايفاي وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصول 88 و 90 مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي نظر سنجي دستگاه ها و رسانه هاي جمعي و مطبوعات

·         تجزيه و تحليل عملكرد واحدها ، مديريت ها و كاركنان بر اساس بازرسي هاي انجام شده

·         كشف مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي آشكار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مديران ذي ربط و بالاترين مقام اجرايي دستگاه

·         آموزش و توانمندسازي مستمر بازرسان با همكاري واحد آموزش دستگاه

·         اعلام نظر در مورد ميزان رضايت مردم از عملكرد كاركنان و مديران به واحد امور اداري براي اعمال در وضعيت و مزاياي استخدامي آنها در چارچوب قوانين و مقررات ذي ربط

وظايف پاسخگويي به شكايات

·         دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم (مراجعين) از واحدها و كاركنان دستگاه

·         بررسي و تحقيق پيرامون صحت يا سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي

·         بررسي و پاسخگويي در خصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي از قبيل نهاد رياست جمهوري و سازمان بازرسي كل كشور

·         پيگيري و اخذ نظريات و پيشنهادهاي واحدهاي تخصصي در ارتباط با شكايات واصله به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاكيان

·         جمع بندي شكايات در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش براي بالاترين مقام اجرايي دستگاه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به گونه اي كه موجب كاهش شكايات مردمي گردد

·         پيگيري از نتايج گزارش هاي تهيه شده

·         پيگيري براي ارسال پاسخ به شاكيان

 

كارشناس اداري و مالي

·         1- نگاهداري و تنظيم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح هاي مالي و انجام امور بانكي

·         2- تنظيم صورت تعهدات و ديون و تهيه دفاتر مربوط به حساب هاي بانكي و كنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزينه ها

·         3- همكاري و ارائه گزارش در خصوص تهيه بودجه

·         4- تهيه ليست حقوق و مزاياي كاركنان و ... پرداخت هزينه هاي مستمر و دادن تنخواه به كارپرداز

·         5- اقدام در جهت رفع مشكلات فرمانداري و بخشداري ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت ديون

·         6- مراقبت در انجام امور پرسنلي و اداري و پيگيري در زمينه صدور احكام استخدامي كاركنان و پرونده هاي استخدامي و داوطلبان استخدام

·         7- اقدام در مورد دفتر هيات تخلفات اداري و ابلاغ و اقدام در اجراي احكام و رسيدگي در مورد دعاوي استخدامي

·         8- رسيدگي و اقدام در مورد بازنشستگان

·         9- انجام امور مربوط به انتقالات

·         10- پيگيري احكام مربوط به برقراري مزاياي مستمر و غير مستمر

·         11- پيگيري ترفيعات و تغيير گروه سالانه كاركنان به كمك واحدهاي فرمانداري

·         12- بررسي در مورد حائزين شرايط براي انتصاب به پست هاي بلا تصدي و ارائه پيشنهادهاي لازم

·         13- رسيدگي به حساب هاي تنظيمي واحدها و بخشداري ها

·         14- ابلاغ قوانين و تصويب نامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه هاي مصوب به واحدها

·         15- رسيدگي به كليه امور ساختماني و تعميراتي و تحويل گرفتن كارهاي انجام شده طبق قرارداد

·         16- تهيه و تنظيم نمونه هاي مكاتباتي

·         17- نظارت بر نحوه انجام وظيفه نيروهاي خدماتي

·         18- تنظيم احتياجات پرسنلي سالانه و.احدها و نيازمندي هاي فرمانداري و بخشداري ها

·         19- تهيه اطلاعات و آمارهاي پرسنلي

·         20- انجام بررسي هاي لازم در زمينه چگونگي تامين رفاه كاركنان

·         21- تهيه و تنظيم امور مربوط به بيمه بهداشتي و درماني كاركنان

·         22- مراقبت در حفظ ابزار و لوازمي كه در انبار نگهداري مي شود

·         23- پيشنهاد پست هاي جديد به تناسب كارهاي جديد

·         24- تهيه و تنظيم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداري در زمينه امور اداري و اموال فرمانداري

·         25- تهيه ليست كشيك كاركنان

·         26- معرفي كاركنان جهت شركت در كلاس هاي توجيهي و آموزش كوتاه مدت

·         27- تشكيل جلسات شوراي كاركنان و پيگيري مصوبات

·         28- امور مربوط به نقليه فرمانداري و پيگيري تجهيزات و تاسيسات ادارذي و پيش بيني نيازمندي هاي سالانه

·         29- نظارت بر حضور و غياب كاركنان

·         30- اقدام لازم در جهت تعمير وسايل و لوازم اداري

·         31- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق

امور اجتماعي و انتخابات

·         1- بررسي و شناسايي خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي شهرستان

·         2- تعيين اولويت ها و نيازمندي هاي اجتماعي و فرهنگي منطقه

·         3- تحقيق پيرامون مسائل و مشكلات و آسيب هاي اجتماعي و ارائه زراه حل هاي مناسب براي رفع آن ها

·         4- بررسي و ريشه يابي عوامل ناهنجاري ها و آفات اجتماعي

·         5- ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي مبارزه با منكرات و مفاسد اجتماعي

·         6- بررسي و ايجاد هماهنگي در تحقيقات و تبليغات مربوط به مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر

·         7- بررسي شكايات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نيز تخلفات و انحرافات شوراها

·         8- پيگيري امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهاي اسلامي

·         9- برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي و پيش بيني هاي لازم به منظور انجام امر انتخابات

·         10- برآورد اعتبارات ، نيروي انساني و مسائل و لوازم مورد نياز انتخابات

·         11- تهيه شناسنامه انتخاباتي

·         12- شناسايي و پيشنهاد افراد واجد شرايط جهت اعمال بازرسي و كنترل انتخابات به فرماندار

·         13- استخراج نتايج آمارهاي مربوط به هر انتخابات و تجزيه و تحليل آن ها و تهيه گزارشات لازم

·         14- تكميل پرونده هاي انتخاباتي و ارسال آن ها به استان

·         15- مطالعه و بررسي و انجام امور مربوط به تقسيمات كشوري در شهرستان

·         16- مطالعه لازم در خصوص امور مربوط به نام گذاري محلات شهر و تقسيمات كشوري

·         17- تنظيم شناسنامه روستا حاوي اطلاعات مذكور و اولويت بندي روستا در راستاي خدمات رساني بهينه به مردم در ابعاد فرهنگي ، آموزشي ،‌خدماتي و بهداشتي

·         18- تهيه گزارش از كارهاي انجام شده در روستاها و پيگيري مشكلات ارباب رجوع در شهرستان تا حصول نتيجه

·         19- پيگيري و مكاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهاي اسلامي شهر و روستا

·         20- دبير جلسات شوراي اجتماعي ، شوراي بهداشت ،‌شوراي پشتيباني سواد آموزي ، كميته امور بانوان و جوانان پيگيري مصوبات شوراي اداري و ساير جلسات

·         21- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق

دايره عمران

·         1- تشخيص نيازمندي هاي عمراني شهرستان در چهارچوب مسئوليت هاي وزارت كشور و تعيين اولويت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجراي آن ها

·         2- بررسي و مطالعه و همكاري در خصوص طرح هاي هادي و جامع شهرستان

·         3- هماهنگي و همكاري لازم در خصوص امور شهرداري و نظارت بر كارهاي شهرداري

·         4- مطالعه و ارائه پيشنهاد در خصوص برنامه هاي مديريت و برنامه ريزي استان جهت تامين اعتبار

·         5- تماس با سازمان مديريت و ساير دستگاه ها براي تصويب و اجراي طرح ها

·         6- همكاري با مسئولين ادارات در مراحل مختلف پياده نمودن طرح ها

·         7- كنترل و بررسي اعتبارات عمراني شهرداري و ...

·         8- گزارش پيشرفت عمليات عمراني حوزه شهرستان و بررسي علل تاخير در اجراي پروژه ها

·         9- بازديد به هنگام و نظارت دقيق بر پروژه ها و طرح هاي عمراني و در صورت لزوم پيگيري در جهت دريافت اعتبارات

·         10- نظارت و مراقبت در امور مربوط مربوط به توزيع معادن شن و ماسه

·         11- نظارت و پيگيري لازم در زمينه تامين مصالح مورد نياز پروژه هاي عمراني و همكاري با كارشناس دفتر فني استانداري در رابطه با امور عمراني شهر

·         12- ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هايي كه نقص دارند و كنترل ميزان مصالح مصرف شده

·         13- تشكيل جلسات شوراي برنامه ريزي شهرستان و پيگيري مصوبات

·         14- پيگيري امور مربوط به منازل سازماني

·         15- پيگيري امور مربوط به حفاري در سطح شهر

·         16- بازديد از مناطق خسارت ديده به اتفاق اعضاء كميته و در صورت لزوم پيگيري امور مربوط به خسارت

·         17- تشكيل جلسه كميته برفروبي و پيگيري مصوبات

·         18- بررسي طرح هاي عمراني روستاها و شهرداري ها براي استفاده از اعتبارات وزارت كشور همچنين طرح هايي كه از محل اعتبارات عمراني انجام مي گيرد

·         19- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق

 

دفتر شهر و روستا

·         1- مطالعه و بررسي وضع روستاها و شهرهاي شهرستان از نظر تاسيسات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاها و شهرداري ها

·         2- همكاري در زمينه برنامه ريزي عمراني فرمانداري در رابطه با تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين اولويت هاي طرح هاي عمراني در روستاها و شهرها

·         3- بررسي در مورد منابع درآمد شهرداري به منظور ارائه خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداري و خودكفاي آن ها

·         4- بازرسي از خدمات عمومي در سطح شهر و روستا و تهيه گزارش هاي ماهانه جهت مراجع ذي ربط

·         5- تعيين اولويت ها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از سيل براي تخصيص اعتبارات

·         6- بررسي نيازهاي مالي شهرداري ها و انجام امور مربوط به حسابرسي آن ها

·         7- نظارت بر كار شهرداري و مراقبت در امور راهنمايي و رانندگي و اتوبوسراني و تاكسيراني و شركت حمل و نقل

·         8- انجام امور مربوط به بخش كشاورزي ، صنايع ، ترافيك ، اصناف ، كميسيون نظارت ، تعزيرات حكومتي و تنظيم بازار

·         9- پيگيري امور مربوط به سوخت رساني در سطح شهرستان و سركشي و نظارت بر توزيع مواد سوختي توسط فروشندگان

·         10- ارائه آمارها و جمع بندي نيازمندي هاي شهرستان اعم از شهر و روستا و پيگيري نارسايي ها از طريق ادارات شهرستان و استان

·         11- انجام كليه امور مربوط به تسويه حساب ها با فروشندگان و عاملين

·         12- جمع بندي توزيع مايحتاج و ارزاق عمومي وارده به شهرستان و پيگيري نارسايي ها و مشكلات موجود در اين زمينه

·         13- انجام امور مربوط به طرح تكريم ارباب رجوع

·         14- پيگيري امور مربوط به اشتغال و تشكيل كميته اشتغال و نظارت بر طرح هاي توليدي و خدماتي شهرستان و پيگيري و جمع بندي اعتبارات اشتغالزا از محل منابع مختلف اعتباري

·         15- پيگيري امور مربوط به حوادث قهري و غير مترقبه در سطح شهرستان

·         16- جمع آوري آمار و امكانات رفاهي و خدماتي ، فرهنگي و بهداشتي شهرستان اعم از شهر و روستا

·         17- آمار روستاهاي فاقد آب و برق و جاده و مدرسه و مسجد

·         18- تهيه گزارش از حوادث به منظور برآورد خسارت

·         19- تهيه گزارش لازم در خصوص حمل و نقل شهري و روستايي

·         20- رسيدگي به امور اصناف و اتحاديه هاي ذي ربط

·         21- جمع آوري اطلاعات در خصوص وضعيت توزيع ارزاق عمومي در شهرستان (شهر و روستا) و انعكاس به مسئولين ذي ربط

·         22- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق

 

 

1395/08/23
Powered by DorsaPortal